Par­ti­ci­pa­tie en com­mu­ni­ca­tie

De inbreng van inwoners, maat­schap­pe­lij­ke instel­lin­gen en onder­ne­mers

Van meet af aan zijn inwoners, maat­schap­pe­lij­ke instel­lin­gen en onder­ne­mers bij de Ruim­te­lij­ke Koers betrokken. Iedereen kon meedenken en laten weten wat de wensen zijn voor de toe­kom­sti­ge leef- en woon­om­ge­ving. Waar kunnen we het beste woningen bouwen? Wat voor woningen hebben we nodig? En wat betekent dit voor andere thema’s zoals het verkeer, het landschap en het groen?

Cam­pag­ne­lo­go Ruimtelijke Koers

De inbreng van inwoners, maat­schap­pe­lij­ke instel­lin­gen en onder­ne­mers

Par­ti­ci­pa­tie:

 • de behoeften en wensen inven­ta­ri­se­ren;
 • de opgaven helder en scherp krijgen;
 • draagvlak creëren.

 

Com­mu­ni­ca­tie:

 • iedereen voort­du­rend volledig en op tijd infor­me­ren over de inhoud en het proces van de Ruimtelijke Koers.  
 • Iedereen uit­no­di­gen en sti­mu­le­ren om mee te denken.
 • Zorg­vul­dig de resul­ta­ten terug­kop­pe­len. Wat is er met de inbreng gedaan?

 

Wat waren de uit­gangs­pun­ten?

 • Met een helder verhaal de bedoeling en het belang voor Houtense inwoners duidelijk maken.
 • Inwoners op inspi­re­ren­de wijze uit­no­di­gen voor participatie-sessies.
 • Iedereen de moge­lijk­heid bieden digitaal mee te doen.
 • Eén online plek bieden met actuele infor­ma­tie en verslagen: nl/ruimtelijkekoers
 • Gebruik van beelden zoals her­ken­baar cam­pag­ne­lo­go, foto’s en filmpjes.

Iedereen willen bereiken

Om iedereen te kunnen bereiken zijn ver­schil­len­de kanalen gebruikt. Voor­beel­den zijn kranten, website met speciale button, sociale media (Facebook, Instagram, Twitter),  flyers via sport­hal­len, de Voed­sel­bank, sociaal culturele centra, speciale lessen op mid­del­ba­re scholen, e‑mails aan mensen die al eerder deelnamen, per­soon­lij­ke brieven aan jongeren (met oproep om mee te doen aan enquête) en een oproep via de Kin­der­raad aan basis­school­leer­lin­gen om een tekening te maken van hun droomhuis.

Wat was het resultaat?

In totaal hebben 3000 mensen hun mening gegeven waaronder 1000 jongeren.  De publi­ca­ties hebben duizenden inwoners bereikt. 1.100 inwoners vulden hun woon­wen­sen in door deel te nemen aan de jaar­lijk­se Monitor Sociale Kracht. Van de moge­lijk­heid voor het indienen van een ziens­wij­ze op het Ontwerp Ruimtelijke Koers is veel­vul­dig gebruik gemaakt. De gemeente ontving ongeveer 400 ziens­wij­zen van inwoners, onder­ne­mers en maat­schap­pe­lij­ke partners.

Overzicht participatie- en communicatie-activiteiten

Datum
Participatie- en communicatie-activiteiten
25 mei

Start campagne denk mee!

Houten Actueel, pers, website, social media , flyers etc.

juni Start digitale online Vol­qs­di­a­loog
12 juni Start bij­een­komst over kern­kwa­li­tei­ten per thema in Het Houtens
2 en 4 juli Fiets­toch­ten om inter­ac­tief in  zoek­ge­bie­den moge­lijk­he­den te bekijken
6 juli Ont­werp­a­te­lier: vertalen kwa­li­tei­ten naar zoek­ge­bie­den  in Het Houtens
9 juli Werk­ses­sie gemeen­te­raad: kwa­li­tei­ten vertalen naar zoek­ge­bie­den
aug-sept Pre­sen­ta­tie alle (video)verslagen op de website
oktober Publi­ci­teit over voortgang in diverse media
14 november Bij­een­komst: Op weg naar Ruimtelijke Koers in De Heem­lan­den
nov-dec Online enquête voor starters van  16 t/m 29 jaar
nov-dec Woon­wen­sen onderzoek onder 18+ via Monitor Sociale Kracht.
9 april t/m 18 juni Terin­za­ge­leg­ging en indienen ziens­wij­zen
vanaf 21 april Online expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’
vanaf 8 juni Fysieke expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’
10 en 11 juni Inloop­avon­den
vanaf november 2020

klik hier voor de actuele data en onder­wer­pen van de RTG’s

Van alle bij­een­kom­sten en onder­zoe­ken zijn schrif­te­lij­ke verslagen en filmpjes gemaakt.  
Deze vindt u op: