Houten 2040

Wanneer we de Ruimtelijke Koers Houten 2040 uitvoeren, ontstaat er een nieuw beeld van Houten. Op deze kaart zie je de gewenste situatie van Houten in 2040. Het karakter en de kwa­li­tei­ten van Houten in 2040 hebben we samen­ge­vat in 8 punten. De collages geven een impressie van spe­ci­fie­ke locaties.

Karakter en kwa­li­tei­ten van Houten in 2040

De Ruimtelijke Koers kunnen we samen­vat­ten in 8 punten die samen het karakter en de kwa­li­tei­ten van Houten in 2040 schetsen.

1.

Houten kent diverse woning­ty­pen

Door de toe­voe­ging van nieuwe woningen blijft het wonen in Houten betaal­baar en wordt door­stro­ming op de woning­markt bevorderd. Een divers aanbod – een rijke mix van gezins­wo­nin­gen en appar­te­men­ten, van koop en sociale huur – doet recht aan de geva­ri­eer­de bevol­kingsa­men­stel­ling. Func­tie­men­ging zorgt voor een vitale gemeente, waar het draagvlak voor maat­schap­pe­lij­ke voor­zie­nin­gen behouden en de werk­ge­le­gen­heid geborgd is.

2.

Houten is compact

Het toevoegen van nieuwe woningen vraagt niet om uit­brei­ding, maar om ver­dich­ting en een betere benutting van Houten. Alleen zo kan het omlig­gen­de landschap gevrij­waard blijven, bestaand Houten verbeterd en duurzaam ruim­te­ge­bruik gesti­mu­leerd worden. De bouw­op­ga­ve vraagt om principes voor een compact Houten, die aan­slui­ten bij het zo gewaar­deer­de Houtens DNA.

3.

Houten is duurzaam

Houten is in 2040 klimaat- en ener­gie­neu­traal, schoon en stil, met gesloten kring­lo­pen en volop groen en water. Woningen zijn ‘groen’ – nul-op-de-meter, natuur­vrien­de­lijk, kli­maat­adap­tief, circulair – en in het landschap gaan natuur en ener­gie­op­wek­king hand in hand.

4.

Het Houtens DNA fungeert als onder­leg­ger

De spe­ci­fie­ke ruimtelijke kenmerken die Houten tot zo’n gewaar­deer­de woon­om­ge­ving maken, worden behouden en versterkt. Het gaat dan om de bin­nen­ste­de­lij­ke groen­struc­tuur, de hoog­waar­di­ge openbare ruimte, de men­se­lij­ke maat en sociale vei­lig­heid, de centrale ligging en de kwaliteit van de voor­zie­nin­gen.

5.

Houten is een fietsstad

De fiets­pa­den blijven de ‘dragers’ van de ste­den­bouw­kun­di­ge opzet en de groen­struc­tuur. De auto is in Houten onder­ge­schikt.

6.

Houten ligt in een toe­gan­ke­lijk en aan­trek­ke­lijk landschap

De uit­een­lo­pen­de land­schap­pen bieden kansen om Houten te ver­an­ke­ren in een sterke regionale groen­struc­tuur.

7.

Houten heeft een sterke positie in de Utrechtse regio

Met de Ruimtelijke Koers lost Houten eigen vraag­stuk­ken op én levert het een bijdrage aan de aanpak van regionale opgaven, zoals de woning­bouw­op­ga­ve, ver­duur­za­ming, land­schaps­ont­wik­ke­ling en mobi­li­teit.

8.

Houten is adaptief

De keuzes in de Ruimtelijke Koers zijn geen blauw­druk­plan, maar kunnen zich aanpassen in de tijd. Ont­wik­ke­lin­gen vinden gefaseerd plaats en de gemeente moet aanhaken bij bestaande ini­ti­a­tie­ven, anti­ci­pe­ren op onver­wach­te gebeur­te­nis­sen en samen­wer­ken met grond- en gebouw­ei­ge­na­ren.

Toe­komst­per­spec­tief Houten 2040

Om een indruk te krijgen van hoe ver­schil­len­de locaties er op termijn uit kunnen zien, zijn onder­staan­de sfeer­im­pres­sies gemaakt.