Hoe verder?

De Ruimtelijke Koers is een ruimtelijke visie en een vol­waar­dig kader met spelregels en richt­lij­nen, voor de ruimtelijke ont­wik­ke­ling van Houten tot 2040.

De Ruimtelijke Koers is geen beslis­sings­do­cu­ment voor de start van de uit­voe­ring van specifi eke locaties of gebieden. Het is een uit­no­di­ging aan inwoners, ont­wik­ke­laars, eigenaren en onze cor­po­ra­tie om aan de slag te gaan in de gebieden. De Ruimtelijke Koers is geen document in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Naar aan­lei­ding van de visie volgen locatie- dan wel gebied­s­plan­nen. Om deze plannen te kunnen rea­li­se­ren is het nood­za­ke­lijk dat er ‘juri­di­sche borging’ plaats­vindt zoals het ver­krij­gen van een omge­vings­ver­gun­ning of het opstellen van een bestem­mings­plan (in de toekomst omge­vings­plan). Bij een bestem­mings­plan is het bij­voor­beeld mogelijk ziens­wij­zen in te dienen en in beroep te gaan. Er zal door de gemeente op de gebrui­ke­lij­ke manier worden gecom­mu­ni­ceerd indien er sprake is van het wijzigen dan wel het opstellen van een juridisch plan­do­cu­ment. Naast de plan­vor­ming wordt er ook een proces opgezet voor kwa­li­teits­be­wa­king van de plannen, in de vorm van een kwa­li­teits­team of ver­ge­lijk­baar.

We geven tot aan 2025 pri­o­ri­teit aan de gebieds­ont­wik­ke­ling van Het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling. In deze gebieden gaan we anders te werk dan in het verleden, we streven zo veel mogelijk naar gebieds­ont­wik­ke­ling (in plaats van loca­tie­ont­wik­ke­ling). In Noordwest faci­li­te­ren wij als gemeente ini­ti­a­tief­ne­mers. Aan de voorkant zal er relatief meer tijd in de plan­voor­be­rei­ding zitten. Uit­ein­de­lijk moet de voor­in­ves­te­ring in tijd zich uit­be­ta­len in kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge woon‑, werk- en leef­om­ge­vin­gen.

Tege­lij­ker­tijd met de plan­voor­be­rei­ding voor de boven­ge­noem­de deel­ge­bie­den starten we met gesprek­ken en het maken van afspraken met regio, provincie en Rijk over de finan­cie­ring van o.a. infra­struc­tu­re­le ingrepen voor Noordwest en de volledige aan­slui­ting op de A12. Noordwest zal om diverse redenen een meerjarig proces en project worden. Wij danken u voor het lezen van de Ruimtelijke Koers en gaan graag met u aan de slag om de Koers te rea­li­se­ren.

Wilt u de volledige Ruimtelijke koers inzien?

Download en bekijk de volledige Ruimtelijke Koers en de bij­be­ho­ren­de bijlagen via de links hieronder: