Prettig wonen voor iedereen!​

Online expositie over de hoofd­lij­nen van de
‘Ruimtelijke Koers Houten 2040’

Deze online expositie laat u de hoofd­lij­nen zien van de Ruimtelijke Koers Houten 2040. Daarin staat wat, waar en hoe we gaan bouwen in de periode tot 2040. U ziet dat we tege­lij­ker­tijd de kans grijpen om Houten op tal van terreinen nóg mooier te maken.
De Ruimtelijke Koers heeft van 8 april t/m 18 juni ter inzage gelegen. De gemeente ontving bijna 400 positieve, maar ook kritische ziens­wij­zen. Op basis van de ziens­wij­zen is de Ruimtelijke Koers aangepast, zoals minder hoogbouw en meer aandacht voor het Houtense ruim­te­lijk DNA. Benieuwd naar de andere aan­pas­sin­gen?
De gemeen­te­raad bespreekt de Ruimtelijke Koers in vijf Ronde Tafel­ge­sprek­ken met de inwoners en ook met het college. Op 8 december beslist de raad over dit document.

De opgave

Houten maakt zich op voor een nieuw hoofdstuk in haar geschie­de­nis. We gaan weer bouwen om een toe­komst­be­sten­dig en duurzaam Houten te ont­wik­ke­len. Dit betekent zorgen voor voldoende woningen die passen bij de behoefte en tege­lij­ker­tijd de leef­kwa­li­teit van de bestaande stad ver­be­te­ren…

Keuzes

We gaan voor­na­me­lijk bouwen in al bestaande bebouwde gebieden. Dat blijkt de beste keuze na het bestu­de­ren van ver­schil­len­de toe­komst­mo­del­len en het raad­ple­gen van inwoners en experts. Daarom bouwen we de komende jaren in Het Centrum, De Molenzoom, De Koppeling en in Houten Noordwest. Houten wordt zo een compacte stad in het groen. Een toe­lich­ting.

Houten in 2040

Wanneer we de Ruimtelijke Koers Houten 2040 uitvoeren, ontstaat er een nieuw beeld van Houten. Op deze kaart zie je de gewenste situatie van Houten in 2040. Het karakter en de kwa­li­tei­ten van Houten in 2040 hebben we samen­ge­vat in 8 punten. De collages geven een impressie van spe­ci­fie­ke locaties…

Ont­wik­kel­ge­bie­den

De woning­bouw vindt (met name) plaats in Het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling. Daar verrijzen 1.500 – 3.500 woningen. Aan de noord­west­zij­de van de stad kunnen nog tussen de 1.200 en 3.000 woningen gebouwd worden.

3.000 mensen dachten mee!

De Ruimtelijke Koers 2040 is tot stand gekomen met de inbreng van circa 3.000 mensen. De vele betrokken reacties en goede adviezen van inwoners, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties, onder­ne­mers en experts zijn zoveel als mogelijk in de Ruimtelijke Koers verwerkt. Daarmee is dit een koers geworden waar het college trots op is en waar we ver­trou­wen in hebben.

Het college van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Met dank aan